Regulamin

R E G U L A M I N

korzystania ze sklepu muppetshop.com.pl

obowiązujący od 01.01.2023  

 

Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE]  

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie  

 

1.     Muppetshop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kazimierzowska 43I, 02-572 Warszawa) wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475176, NIP: 5213655207, REGON: 146756970. Nazwa organu prowadzącego rejestr - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 56.200,00 zł. 

2.     muppetshop.com.pl sklep prowadzony przez Muppetshop sp. z o.o. w języku polskim, zorganizowany jako sklep internetowy i sklep stacjonarny, utrzymywany przez Muppetshop sp z o.o. w domenie muppetshop.com.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez Regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży Towarów. W dalszej części Regulaminu muppetshop.com.pl nazywany będzie również „sklepem” lub “serwisem”.

3.     Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdalność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu. podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, wyraził chęć korzystania z usług sklepu muppetshop.com.pl, a w szczególności który dokonał Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.

4.     Rejestracja Użytkownika w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemuo przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu muppetshop.com.pl oferty sprzedaży.

5.     Sprzedawca, Oferent, Sprzedający Muppetshop sp. z o.o.

6.     Kupujący, Oblat, Składający Zamówienie użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu muppetshop.com.pl przyjął ofertę sprzedaży Towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.

7.     Konto osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu muppetshop.com.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.

8.     Towar rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, a wskazane w sklepie internetowym muppetshop.com.pl

9.     Oferta skierowana przez Muppetshop sp. z o.o., do wszystkich użytkowników serwisu muppetshop.com.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej Towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu Towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

10.   Zamówienie         oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

11.   Koszyk narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie muppetshop.com.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego Towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia ofertyZamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

12.   Przyjęcie oferty podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem). Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego otrzymania oferty - „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonanym zamówieniu. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu. W wyjątkowych przypadkach - gdy brak informacji na temat dostępności produktu Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

13.   Złożenie zamówienia podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego zamówienia, rodzą skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy Muppetshop sp. z o.o. i Kupującym. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu. Istnieje możliwość złożenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailową o czym mowa w § 12 pkt. 1 Regulaminu.

14.  Sprzedaż, Zawarcie umowy wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

15.   Regulamin niniejszy Regulamin korzystania z serwisu muppetshop.com.pl, znajdujący się pod adresem internetowym sklepu https://muppetshop.com.pl/pol-terms.html, z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.

16.   Administrator danych Muppetshop sp. z o.o. – wskazany w § 2 pkt 4 Regulaminu podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

17.   Polityka prywatności – Dokument „Polityka prywatności stosowana przez Muppetshop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie ochrony danych osobowych” dostępny na stronie internetowej Muppetshop sp. z o.o. pod adresem https://muppetshop.com.pl/Polityka-prywatnosci

 

§ 2

Informacje ogólne  

 

 

1.     Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu muppetshop.com.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu muppetshop.com.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.

2.     Usługa korzystania z serwisu muppetshop.com.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie muppetshop.com.pl w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania ze Sprzedawcą (na warunkach określonych w Regulaminie) umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu muppetshop.com.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

3.     Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie muppetshop.com.pl, jest Muppetshop sp. z o.o. z siedzibą  (adres: ul. Kazimierzowska 43I, 02-572 Warszawa) wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475176, NIP: 5213655207, REGON: 146756970 ,nazywana w dalszej treści RegulaminuMuppetshop s p. z o.o.

4.     Administratorem danych osobowych jest Muppetshop sp. z o.o. z siedzibą  (adres: ul. Kazimierzowska 43I, 02-572 Warszawa) wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475176, NIP: 5213655207, REGON: 146756970

5.     Sprzedaż w ramach sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe muppetshop.com.pl, na zasadach określonych w Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

6.     Każde zamówienie, które ma być realizowane przez Muppetshop sp. z o.o. z wybraną opcją transportu realizowaną przez DPD jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla Muppetshop sp. o.o. do zlecenia usługi DPD w imieniu klienta składającego zamówienie.

7.     W muppetshop.com.pl możliwa jest płatność przelewem (numer konta bankowego jest generowany indywidualnie w koszyku) oraz płatność w systemie PayU obejmująca szybkie przelewy internetowe i płatności kartami kredytowymi.

8.     Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych właścicieli.  

 

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu muppetshop.com.pl  

 

1.     Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to: komputer z procesorem min. 800MHz, 512MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w muppetshop.com.pl.

2.     Muppetshop Sp z o.o. informuje, iż podczas korzystania z usług muppetshop.com.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

3.     Więcej informacji na temat plików typu "cookies" znajduje się w Polityce prywatności Muppetshop sp. z o.o. dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://muppetshop.com.pl/Polityka-prywatnosci-cabout-pol-66.html  

 

Dział II

[ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU muppetshop.com.pl]

§ 4 Użytkownicy  

 

1.     Użytkownikami korzystającymi z serwisu muppetshop.com.pl w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.     Użytkownikiem korzystającym z serwisu muppetshop.com.pl w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie Muppetshop sp. z o.o.

3.     Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Muppetshop sp. z o.o. o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.  

 

§ 5

Rejestracja  

 

1.     Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1, chcąc skorzystać w pełni z usług serwisu powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.

2.     Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.

3.     Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym https://muppetshop.com.pl/client-new, zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego, istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnego, unikalnego hasła za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.

4.     Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości UżytkownikaUżytkownik zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia treści login-u i hasła przez użytkownika osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zamówienia dokonane wskutek powyższego naruszenia. Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.  

 

§ 6

Konto  

 

1.     Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 2, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji „aktywuj konto”.

2.     Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Muppetshop sp. z o.o. na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez Muppetshop sp. z o.o. w ramach serwisu tj. możliwość korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie ofert Towarów oraz zawieranie umów, na warunkach określonych w Regulaminie.

3.     W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres info@muppetshop.com.pl lub na piśmie na adres Muppetshop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Kazimierzowska 43I, 02-572 Warszawa (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Muppetshop sp. z o.o. usług, poprzez likwidację posiadanego konta.

4.     Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić go zgodnie ze stanem rzeczywistym o następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.

5.     Wskazane w pkt. 4 powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Otrzymane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności

6.     Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego Towaru.

7.     Podanie przez Użytkownika danych osób trzecich, niebędących stroną umowy, jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik dysponuje uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych w tym celu. W przypadku naruszenia obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność względem osób trzecich oraz Administratora za wynikłe stąd szkody. 

8.     Podanie danych innych, niż wskazanych w ust. 4, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

9.     Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 4, 6, 7 i 8. 

10.   Użytkownikowi przysługuje:  

1.             prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.             prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.             prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4.             prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5.             prawo do przenoszenia danych;

6.             prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.  

11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać    swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.  

12. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.  

13. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.  

14.     Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie.  

15.     Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu telefonicznego dokonanej przez Użytkownika za pomocą jego Konta.  

 

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych  

 

1.     Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

2.     Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

a. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym celu: 

·         utworzenia i zarządzania Kontem;

·         obsługi i realizacji Zamówienia; 

·         przeprowadzenia procesu płatności; 

·         zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu; 

·         rozliczenie usług świadczonych przez Muppetshop sp. z o.o. jako Sprzedawcy w ramach serwisu;

·         obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;

·         nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);  

b. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;

c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak: 

·         archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych; 

·         obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;

·         zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług; 

·         windykacja należności; 

·         dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych; 

d.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

3.     Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.

4.     Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Muppetshop sp. z o.o. lub innych podmiotów (za zgodą Muppetshop sp. z o.o.) w tym informacji dotyczących produktów lub usług Muppetshop sp. z o.o. oraz innych podmiotów (za zgodą Muppetshop sp. z o.o.). Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

5.     Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Muppetshop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kazimierzowska 43I, 02-572 Warszawa.

6.     Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Muppetshop sp. z o.o. danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 5, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Muppetshop sp. z o.o. jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. 

7.     Użytkownik, którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży Towaru.

8.     Muppetshop sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami.  

 

Dział III

[ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SKLEPU muppetshop.com.pl]  

§ 8

Zasady ogólne  

 

1.    Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.

2.    Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.    Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.    Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

5.    Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6.    Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a.     potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b.     dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7.    Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8.    Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.    

 

§ 9

Oferta sprzedaży  

 

1.     Oferta sprzedaży Towarów jest to skierowana przez muppetshop.com.pl do wszystkich użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej Towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

2.     Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu Towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt ustawowych.

3.     Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

 

§ 10

Zamówienie  

 

1.     Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do Koszyka” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie. Celem zobaczenia treści wygenerowanego zamówienia należy wybrać opcję „Koszyk”

2.     Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

3.     Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju ofertyUżytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

 

§ 11

Przyjęcie oferty, Sprzedaż, Realizacja zamówienia  

 

1.     Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji, kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu. Sprzedawca informuje, iż pracownik muppetshop.com.pl może przyjąć zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić je do sytemu. W zależności od rodzaju Towaru Sprzedawca decyduje czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną link do zamówienia, po kliknięciu w który będzie miał możliwość potwierdzenia, anulowania lub zmiany zamówienia. 

2.     W wyniku przyjęcia ofert przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku, gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3.     W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:

  1.        wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
  2.        firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
  3.       producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.

4.       Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.

5.       Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia do Administratora z żądaniem przedstawienia wykazu podmiotów, którym jego dane osobowe zostały udostępnione w celu prawidłowego wykonania umowy.

4.       Zamówienia towarów gabarytowych i wartościowych tj; meble, oświetlenie, wózki wymagają przedpłaty w wysokości 50 % wartości zamówienia.

5.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
       a.   płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,

       b.   płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,

       c.   płatność portfelem elektronicznym Masterpass od Mastercard oferowanym przez Mastercard Europe SA z siedzibą w Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia,

       d.  płatność przy odbiorze,

       e.  płatność bonem towarowy

 

§ 12

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy  

 

1.     Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2.     Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.

3.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem Towaru. Do odstąpienia od umowy konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w tym kosztów przesyłki.

4.     W  przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. opłaty pocztowej za wysłanie przesyłki, opłaty kurierskiej, koszty przejazdu do Sprzedawcy, gdy osobiście zwraca rzecz, koszty zwykłego opakowania rzeczy na potrzeby jej zwrotu).

5.    Jeśli Sprzedawca oferuje dostawę zwrotu, a Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia zwracanego Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

6.     W  przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 12a

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy  

 

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 12 Regulaminu nie przysługuje Kupującemu w przypadkach o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:

1.     umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy. 

2.     umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. zakupu Towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.  

3.     zgodnie z prawem konsumenckim, produkty takie jak bielizna, smoczki, butelki, kosmetyki, akcesoria kosmetyczne typu rollery do twarzy, szczotki do włosów i ciała oraz środki higieny NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM / WYMIANOM.  

 

§ 13

Informacje ogólne co do składania reklamacji sprzedawanego Towaru  

 

1.     Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne Towaru (rękojmia).

2.     Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.

3.     W przypadku, jeśli zakupiony Towar okaże się wadliwy – a w stosunku do Towaru wystawiona została gwarancja - Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

4.     Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.    

 

Dział IV

[ROLA MUPPETSHOP SP. Z O.O. W RAMACH SKLEPU MUPPETSHOP.COM.PL]  

§ 14

Postanowienia ogólne  

 

1.     Muppetshop sp. z o.o. w ramach prowadzonego przez siebie serwisu udostępnia sklep muppetshop.com.pl, umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów.

2.     Muppetshop sp. z o.o. w udostępnia zainteresowanym osobom (użytkownikom) swoje strony WWW oraz odpowiednie narzędzia systemowe w celu zawarcia umowy.

3.     Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania serwisu należy zgłaszać na info@muppetshop.pl.    

 

§ 15

Uprawnienia Sprzedawcy  

 

1.     Muppetshop sp. z o.o. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień przez Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu muppetshop.com.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy Muppetshop sp. z o.o uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych. O powyższym fakcie użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail lub komunikat w panelu Konto Użytkownika).

2.     Muppetshop sp. z o.o może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji w przypadku gdy uprzednio skorzystał wobec Użytkownika z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

3.     Muppetshop sp. z o.o nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Muppetshop sp. z o.o niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Muppetshop sp. z o.o    

 

Dział V [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]  

§ 16

Rozwiązanie umowy oraz usunięcie Konta Użytkownika  

 

1.     Użytkownik posiadający konto w serwisie może je w każdym czasie usunąć poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. W konsekwencji powyższego umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Konto Użytkownika zostaje usunięte.

2.     W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w ust. 1, Administrator potwierdzi usunięcie konta drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail).

3.     Administrator jest uprawniony do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie, jeżeli dysponuje w tym celu uzasadnionymi podstawami, w szczególności dla ochrony interesów, praw i wolności, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich. Z ważnych przyczyn oraz w przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z Konta przez okres 3 lat, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika. O zamiarze usunięcia Konta Administrator informuje Użytkownika drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maila), zakreślając Użytkownikowi odpowiedni termin na ewentualny sprzeciw. Informacja powyższa stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni będzie równoznaczna z brakiem sprzeciwu w tym zakresie, w konsekwencji czego dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (za wypowiedzeniem Administratora) oraz usunięcia Konta Użytkownika.  

 

§ 17

Prawo właściwe i spory  

 

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a, muppetshop.com.pl, w której przedmiotem są usługi świadczone przez muppetshop.com.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisy RODO. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Muppetshop sp. z o.o. w ramach sklepu muppetshop.com.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy w Warszawie, a w przypadku, gdy stroną sporów będzie konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.  

 

§ 18

Ważność Regulaminu  

 

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.  

 

§ 19

Wejście w życie, zmiany Regulaminu  

 

1.     Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://muppetshop.com.pl/Regulamin, z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.

2.     Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie https://muppetshop.com.pl/pol-terms.html.

3.     Muppetshop sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta Użytkownika. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Użytkowników na podstawie wersji Regulaminu przed zmianą, nie wpływa na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian oraz umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie..

4.     Muppetshop sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny, w trybie określonym w Regulaminie.

5.     W przypadku złożenia przez Muppetshop sp. z o.o. oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz uprawnia muppetshop.com.pl do niezwłocznego usunięcia Konta i Profilu Użytkownika. Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu Użytkownika do historii zamówień, rabatów i promocji z poziomu Konta KlientaUżytkownik może uzyskać dostęp do historii zamówień, przez okres, w którym Administrator jest uprawniony do przechowywania tych danych, kontaktując się bezpośrednio z Muppetshop sp. z o.o.

6.     Muppetshop sp.z o.o. oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.      

 

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania

Obowiązujący regulamin do pobrania

Formularz informacyjny

pixel